SMmF 20 år 2019

[ Startsida | Bildsida ]


 

Bakgrund

Åren 1955-1957 var det rekryteringsstopp till militärmusiken eftersom indragningen av 17 kårer gav ett stort överskott av musikanter, vilka fördelades på kvarvarande kårer. Snart nog påbörjades dock en rekrytering av nya musikelever. Redan 1958 anställdes 16 musikelever och 1959 anställdes 37 musikelever med 1:a juli som anställningsdatum resp år. Nytt var att samtliga musikelever måste genomgå en central militärutbildning. Båda årskullarna 58:orna och 59:orna förlades 1959 till I 3 i Örebro. Årsgrupperna utbildades åtskilda.  Den militära utbildningen förekom i tre faser fördelad över tre år.


Musikelever 1958 utbildning på I 3, Örebro 1959

Utbildning och bildande av föreningen

Andra utbildningsåret (1960) förlades utbildningen för 59:orna till I 4 i Linköping. Den 4 månader långa kursen avslutades bl.a. med att utbildningschefen, dåvarande löjtnant T. Tillman, överlämnade en pärm med samtliga 34 musikaspiranters namn (3 elever hade slutat redan första anställningsåret). Tanken var att den skulle cirkulera i gruppen under kommande år. Pärmen försvann, men idén levde vidare.
1999 bildades ”1959 års militärmusikelevers förening” 40 år efter anställningsåret. Och självfallet skedde detta på I 3 i Örebro med 12 närvarande musikelever från 1959. Klicka här för Stiftare.

Men vi då? Frågade 58:orna. Och f.d. militärmusiker med andra anställningsår. Varför enbart 59:orna? Efter hand som andra årskullar anslöt sig, var det naturligt att ändra namnet till ”Sveriges Militärmusikers Förening” och den studentikosa andan fick en mer seriös inriktning.


Musikelever 1959 utbildning på I 3, Örebro 1959

Medlemmar

För att vinna medlemskap i föreningen krävs att man har varit, eller är, yrkesutövare av försvars- och statsceremoniell musik. Under våren 2018 räknade föreningen 76 medlemmar, spridda över hela landet. Även i Tyskland och Canada har vi registrerade medlemmar som ofta medverkar vid våra sammankomster. Gemensamt för medlemmarna är att efter militärmusiken har nästan alla fortsatt att vara yrkesverksamma inom musiken (regionmusiker, musiklärare, symfoniker, jazzmusiker).  Detta borgar för hög kvalité vid konserttillfället — trots en hög medelålder, men ung i sinnet och skaplig ambis!

Föreningen har under åren valt in 4 hedersmedlemmar. Klicka här.


Harry Sernklef & Torbjörn Tillman, Kosta 2008

Verksamhet

Föreningens uppgifter är att tillvarata svenska militärmusikaliska traditioner och att före detta arv vidare till kommande generationer.
En formulering som p.g.a. bristande resurser begränsar verksamheten i huvudsak till årliga sammankomster, som dessutom betalas av medverkande medlemmar utöver medlemsavgiften. Den sociala kontakten och närvaron är av mycket stor betydelse.

I början var det naturligt att årssammankomsterna förlades till 59:ornas utbildningsplatser som var Örebro, Linköping, Göteborg och senare Stockholm. Så småningom kom årssammankomsterna att förläggas till någon kommun i Sverige, där man kan alliera sig med en blåsorkester för en gemensam konsert. Helst musikkår/kommun med militär anknytning. Genom samarbetet med lokala blåsorkestrar kommer vi också i kontakt med ungdomar.


SMmF med Söderhamns blåsorkester 2015

Årsmöten

Fram till och med år 2006 höll man årssammankomsterna i början av juni månad med undantag av år 2001, då man av olika anledningar måste ställa in mötet. Och tur var väl det, då mötet var planerat till Göteborg samma vecka som det utbröt ett våldsamt upplopp i samband med ett EU-toppmöte.
Från och med 2007 hålls årssammankomsterna i slutet av augusti och tillströmningen av medverkande medlemmar har ökat. En tradition har utformats genom att bjuda in f.d. musikelever som sedan anställningsåret firar 50 år. Sammankomsterna är i regel förlagda till veckoslut enl följande program:
Fredag, Repetition.
Lördag, Årsmöte, konsert och middag.
Söndag, En kort aktivitet, typ stadsvandring.


Stadsvandring i Sundsvall 2013, med teaterinslag

Styrelsen

Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och två suppleanter. En skrivning med flexibel lösning, då föreningen med sin blygsamma ekonomi inte har råd att samla ledamöter som är spridda över landet. I början av verksamheten hölls de flesta styrelsemöten ombord på Birger Jarl, där man fick middag, frukost, lunch samt en plats i dubbelhytt för 225kr/person! Numer träffas styrelsen endast några gånger per år och löpande, enkla ärenden avgörs via mail.

Konstnärlig ledare med ansvar för konsertprogram är Bengt Gidlöf.


Birger Jarl 2003:
Roland Lindberg, Lars Janzén, Solweig & Lars Hesselgren.

Hemsida och Facebook

Som sig bör har föreningen, utöver hemsidan, även en Facebooksida med drygt1000 följare. Med dessa digitala sidor förfogar föreningen över en gedigen bildbank.


SMmF med Uppsala Blåsarsymfoniker 2016
   

Här kan du se antalet militärmusikkårer 1901 - 1971

Läs även Hans Högman: Spelet - Regementets musikkår
 

© Christer Holm

[ Startsida | Bildsida ]


Sveriges Militärmusikers Förening
PG: 401 20 98 - 2